På Solbakken ser man først mennesket, derefter plejeopgaven

Solbakken giver en god og kærlig pleje i beboernes sidste hjem - i respekt for det levede liv.

Fra beboerne flytter ind på Solbakken er der et stort fokus på den individuelle trivsel. Når beboeren er flyttet ind og har vænnet sig til de nye omgivelser, holder man en indflytningssamtale efter ca. tre ugers tid. Her lægger man en individuel plan for beboerens trivsel og velvære, hvor der tages udgangspunkt i hvem beboeren er, og hvilke behov de har.

På Solbakken er det vigtigt, at beboerne får lov til at blive ved med at være dem, de altid har været, også når de f.eks. ikke selv kan huske, hvad der er vigtigt og har betydning for dem. Således hjælper beboerens døgnrytmeplan plejepersonalet med at opfylde beboernes behov og vaner. Hvis det f.eks. har været vigtigt for en beboer at komme til den daglige andagt, men vedkommende ikke længere kan huske dette, så hjælper døgnrytmeplanen plejepersonalet med at fastholde denne værdi for beboeren – uden at fratage beboeren den frie vilje til at sige nej tak.

Når medarbejderne kommer ind til den enkelte beboer, er det vigtigste, at de først ser beboeren og ikke den opgave, der skal løses. Nogle dage kan beboeren have særlige behov, som tilsidesætter hvad der ellers lige var planen. Det vigtigste er, at beboeren føler sig set og imødekommet – så må det komme i anden række, om de får ren skjorte på den dag, hvis det ikke er det vigtigste behov i øjeblikket.

Selvom beboerne har hver deres lejligheder, som er indrettet som deres eget hjem, er det også vigtigt, at der er en hjemlig stemning på hele Solbakken, så det er et rart sted at være for alle. Indretningen skal være hyggelig og genkendelig, både så det er rart at opholde sig i fællesarealerne og så man får lyst til at komme ud af sin egen lejlighed, og så det hjælper beboeren med at føle sig hjemme.

Udover den løbende dialog med den enkelte beboer og dennes pårørende om den enkeltes pleje og trivsel, har man på Solbakken også et beboer- og pårørenderåd, hvor man løbende dialog om rammerne og fællesskabet.

Medarbejderne på Solbakken har deres egen faglighed som sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, SOSU-assistent, SOSU-hjælper, ernæringsassistent eller teknisk servicemedarbejder og det ansvar, der følger med. Men man lægger også stor vægt på, at man samarbejder og hjælper på tværs af faglighederne. Derfor mødes man blandt andet i teams omkring de enkelte beboere og drøfter beboernes trivsel og velvære cirka hver sjette uge. Således sikrer man, at det er hele mennesket, der er i fokus, når der laves handleplaner.

At Solbakken er et relativt lille sted gør, at det er muligt for personalet at kende alle beboerne, samtidig med at man har et endnu mere indgående kendskab til de beboere, man indgår i teams omkring. Da der ansat rengøringsassistenter til at stå for at holde lejligheder og fælleslokaler rene, kan plejepersonalet fokusere på den personlige pleje og beboernes behov. Ligeledes er der pedeller og håndværkere i huset, hvis der er et praktisk problem, der skal løses.

Solbakken er det første plejehjem, der er blevet certificeret i pædagogisk idræt af DGI. Det betyder, at man på Solbakken ikke kun har fokus på bevægelse, fordi det gavner beboernes fysiske helbred, men også fordi det skal være sjovt for beboerne at bevæge sig og holde sig i form. Så man skal ikke blive chokeret, hvis man pludselig bliver overhalet af to beboere og en plejeelev i gang med et kapløb, mens man går ned af gangene på Solbakken.

Den sygeplejefaglige leder, Grethe Veirum, har ansvar for beboernes helbred og dokumentationen heromkring. Hun nyder stor fordel af, at de fleste beboere vælger at benytte den samme læge ved indflytning. Dette betyder, at der er et tæt og fortroligt samarbejde med lægen, som gerne er til stede i huset hver fjortende dag. Også erfaringsudveksling og sparring med de andre sygeplejefaglige ledere på de kommunale områdecentre er noget, som kommer Solbakkens beboere til gavn. Samarbejdet med Randers Kommune giver også adgang til sundhedsplatformen Nexus, som plejepersonalet bruger i dagligdagen til at holde styr på beboernes medicinering og andre dokumentationsbehov.